BNGV Projeleri

BNGV Projeleri

Sorun Çözme Kabiliyeti

BNGV kurulduğu 1994 yılından beri parçası olduğu çalışmaların temelinde toplumun Sorun Çözme Kabiliyeti (SÇK) gelişmişliğine katkıda bulunma amacı yatar.

Toplumları diri tutan iki kavram “akılcılık” ve “erdem”dir. Ne var ki, bu iki kavramın taşıdığı değerler, çeşitli nedenlerle, toplumsal kültürümüzdeki belirleyici rolleri sönükleşmiş; toplumumuzun “Sorun Çözme” ve “Uzlaşma” becerileri geliş(tiril)ememiş; hatta gerilemiştir.

SÇK üzerine yapılmış bir söyleşinin kitapçık haline getirilmiş metnini pdf formatında izleyebilirsiniz.

Beyaz Nokta® Hareketi, bu eksikliklerin nedenlerini anlamak ve giderilmelerine katkıda bulunmak üzere Sorun Çözme Araçları (SÇA) geliştirmiş; geliştirmeye devam etmektedir.

BNGV ve SOT 2022 başlıklı yazı için tıklayınız

SÇA geliştirme kapsamda SOT Grubu katılımcıları olarak bizler, BNGV/BAA’nın farklı konulara yoğunlaşan diğer çalışma gruplarında da yer alıyoruz.

Düşünce iklimimizi yansıtması açısından bilgilendirici olsun diye o kapsamdaki projeleri kısa kısa alıntılarla bilgi ve ilgilerinize sunuyorız.

Geliştirilme Aşamasındaki projeler

 1. Adil Yaşam – Adil Yaşam İçin Kendini Değiştir

‘Bütün’[1]ün var olma ve sürdürme haklarını gözet; dayanışma ile fayda sağlayıcı ol ve birlikte yaşamı destekle. Kısaca Zarar Verme!; kendine ve hiçbir şeye…

Adil Yaşamın oluşumu ve sürdürülebilirliğine olumsuz katkısı olan Yıkıcı Bencilliği besleyen bireysel alışkanlıkların değişimini kolaylaştırmak için Davranış Değişikliği tetikleyicilerini çoğaltıp yaygınlaştırıcı etkinlikler.

 1. Soru Oluşturma Tekniği (SOT) – Sorusunu sormadığı cevaplarla değil; cevabını aradığı sorularla arayış içinde bireyler
Merak >Soru sorma >Öğrenme >Anlama >Düşünme >İfade etme >Eylemlilik

Zihinsel gelişim süreçlerinin Eğitim-Öğrenim aşamalarında bütünlük içinde etkinleştirilmiş olması, demokrasilerin gelişimi ve sürdürülebilirliği için güvence oluşturuyor.

Öğrenme temelli eğitim, merak etme ve soru sorabilmekle mümkün. SOT aracı ile merak uyandırıp soru sormanın önündeki engelleri aşmak; dolayısıyla öğrenmeyle devam eden zihinsel gelişim süreçlerinin kesintisiz işlemesini kolaylaştırmak; eylemlilik aşamasına kadar bütün süreçleri tanıtıp deneyimlemeye olanak sağlıyor.

 1. Sivil Toplum Kuruluşları arası etkileşimli ilişkiler – Ortak İyilerde buluşmak

Bireylerin yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirirken farklı amaçları/hedefleri olması doğaldır. Ancak mensubu oldukları toplumun varlığını sürdürebilmesinin asgari koşullarında bütün bireyler için aynı olmak zorundadır. Zira varlık nedenleri, Ortak Yarar’larıdır söz konusu olan. Onu büyütücü davranışları da Ortak İyi’leridir.[2]

O bağlamda amaç/hedef-konu benzerliği olan STK’lar etkileşime ve iş birliklerine açık olmaları doğaları gereğidir. Pratikte bu yönde çok sayıda örnek bulunmaması, bilinçlenme sorunu gibi görünse de temelinde güvenilirlik yetmezliği yattığını söylemek yanlış olmaz. Bunu aşmak için yeni yaklaşımlar denenmesi gerekiyor.

İşlerlik kazanmış Projeleri

web siteleri ve tanıtıcı kısa açıklamalar

 1. Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı BeyazNokta.org.tr Bu Site aşağıda sıralananlara da geçiş veren bir portaldır.
 2. Birleşik Akıl Ağı® (BAA)        BirlesikAkilAgi.com

BNGV Vizyon-Misyon-Değerlerini paylaşan gönüllüler topluluğu olup seçtikleri sorun alanı üzerinde nedenleri, sonuçları ve olası çözümleri üzerinde Çalışma Grupları oluşturarak çalışmaktadırlar.

 1. Kavram Mutfağı® KavramMutfagi.com

Sorunları kavramlar üzerinden tanımlamak ve ifade etmenin hem çözüme hem de tarafların birbirlerini doğru anlamalarına katkısı yadsınamaz. Ancak kavramların tam olarak neyi ifade ettiğinde anlam birliği yoksa sonucun ne olacağı biliniyor. O bağlamda kimi kavramların anlam içeriği ve etimolojisiyle yer aldığı sanal ortamda bir sözlük oluşturuldu; ilgilenenlerin yararlanması ve zenginleştirilmesine açıktır.

 1. Sosyal Tohumlama®      SosyalTohumlama.com

Olayların doğrusal, dallanarak, bazen de döngüsel biçimde birbirini tetikleyerek geliştiği biliniyor. Yaşamsal faaliyetlerin çeşitlenmesi ile karmaşıklık arttığı; oluşmadan önlem alınmıyorsa sorun stokunun giderek arttığı da saklı değildir. Sorunun oluşumunu ve kaynağındaki kök sorunu anlayıp tanımlamadan ve onu etkisizleştirilmeden türev sorunlarla uğraşmanın kaynak israfı olduğu açıktır. Sorunu doğuran kök nedeni etkisizleştirici Tohum Fikir, uygulamada yararlanılacak araç da Tohum Uygulama aracı TUA diye anılıyor. Sosyal Tohumlama sitesinde o bağlamda geliştirilmiş yüzlerle ifade edilen tohum fikirler ve uygulama araçları bulunuyor.

 1. İyi öngörü doğru sonuç   SoundPredict.com

Her öngörü bir tahmindir. Aynı bir konuda tahmin yapanların sayısı arttıkça sonuç gerçeğe daha yakın çıkıyor. Bu bir etkileşimler ve olasılıklar dağılımı olup bilimselliği yadsınamaz. Sitede örnekler ve açıklamalar yer alıyor.

 1. Canlı ve cansızlar bütünü  Adil Yaşam® 

Adil Yaşam, Beyaz Nokta’nın 2021’de tanımladığı bir projesi olup, 1994’te kuruluş yıllarında öngörülen çevre duyarlığı değerini daha ileriye, “tüm canlı ve cansız varlıkların etkileşimli bütünlüğüne” taşımaktadır. Bu yeni ve toplum alışkanlıklarını zorlayan aşamanın gerçekleştirilmesi için benimsenen araç “toplum duyarlıklarının yüksek olduğu sorun alanlarını birer taşıyıcı olarak kullanmak” olarak seçilmiştir. Bunlardan birisi “beklenen afetler (Marmara depremi gibi)”dir. Olası deprem zararlarını azaltmak için geliştirilen Adil Hizmet Rehberi, işbirliği anlaşmaları yapılan yerel yönetimlere ve yurttaşlara kazandırılması gereken alışkanlıkları konu alıyor. Bir yandan da deprem sonrası zarar gören ailelerin çocuk ve gençlerine sürekli birer gelir kazandırmayı amaçlayan Altın Bilezik Projesi de yine bu yaklaşımın bir uzantısıdır. Ayrıntılar için tıklayın1 ve tıklayın2.

 1. Soru Oluşturma Tekniği ®  Gönüllü öğretmenlere kazandırılacak yetkinliklerle öğrencilerine dersi daha iyi anlamaları ve dersi sevdirmeleri için cesaretlendirici katılım ve katkılara ihtiyaç var.
 1. Ezber Kalıplarını Sorgula

  “Yaygın ve Yerleşik Kalıpların” Sorgulanması Çalışmasının Amacı, Hedefi ve Kısa Açıklaması 
 1.  Öğrenme Evi
  Toplumdaki çeşitli kesimlerin, işsizlik, gelir yaratma, dayanışma, bilgileşme yoluyla sorun çözme, kendini değiştirebilme ve BNGV deneyim ve birikimlerini franchising (imtiyaz) yoluyla paylaşabilmelerini sağlayan bir platform.
 1. Ezbersiz Eğitim   Ezbersiz Eğitim, şu 3 amaca sahip bir süreç olarak anlaşılmalıdır;1- Öğrencinin, mevcut ve gelecekteki eğitsel ihtiyaçlarının farkına varmasına yardımcı olmak, 2- Kendi fiziksel ve zihinsel yeteneklerini ve sınırlamalarını, yani “öğrenme profilini” keşfetmesine  yardımcı olmak, 3- Belirleyeceği eğitsel ihtiyaçlarının gerektireceği bilgi-beceri-tutum ve davranışların, öğrenme profiline uygun yollarla ve bizzat kendisince kazanılmasına yardımcı olmak.Bu 3 amacın da “bilgi bellemeye” değil, “öğrenmeyi öğrenme”ye dayalı olduğuna dikkat edilmelidir.
 1. Kişisel GelişimÖğrenmeyi Öğrenme için Kişisel Gelişim Platformu: bireyin kendini ve potansiyelini daha iyi tanıması, doğru hedefler koyarak bilgi ve becerilerini bu hedefler doğrultusunda nasıl geliştirebileceğini araştırması, problemlerine kendi başına çözüm üretebilmesi, sonunda hem maddi hem manevi tatmin duyabileceği bir hayat kurabilmesi…
 1. İ-HDK
  İstihdam amaçlı Hızlı Dönüşüm Kampı, Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı‘nın geliştirdiği Öğrenme Evi® (ÖğrEv) ürünüdür.

————————————————————————————————————–

[1] “Birbiriyle dayanışma halinde varlığını sürdürebilen canlı ve cansız tüm varlıklar.

[2]   https://www.kavrammutfagi.com/kavram/ortak-iyi—ortak-yarar

————————————————————————————————————–

Sosyal Medya Hesapları

https://twitter.com/beyaznokta

https://www.instagram.com/birlesikakilagi/?hl=tr

https://www.facebook.com/profile.php?id=100060860984279

https://www.youtube.com/c/BeyazNoktaVakfi

Soru Oluşturma Tekniği

Adı: Soru Sor (?!..)
Amacı: Soru sormanın önemi ve gücü bağlamında bilgi ve deneyim paylaşım ortamı olmak